top of page
Screenshot 2021-05-26 at 18.05.02.png

1. Wie is de verantwoordelijke van de verwerking van persoonsgegevens binnen Am-Investigations?

Verantwoordelijke van de verwerking van persoonsgegevens.

AM-INVESTIGATIONS COMM.V,

Kapelbergweg 22A

B-3520 Zonhoven

RPR Hasselt 053 587 1847


Data Protection verantwoordelijke : Antonio Mirabile

privacy@am-investigations.eu


 

2. Waarom verzamelt Am-Investigations persoonsgegevens?


Am-Investigations heeft dus een wettelijke opdracht om bepaalde taken en bevoegdheden uit te voeren.

Deze worden beschreven in Wet tot regeling van het beroep van privédetective 19 Juli 1991, maar denk hierbij vooral

aan: Artikel 1

 • het opsporen van verdwenen personen of verloren of gestolen goederen

 • het inwinnen van informatie omtrent burgerlijke stand, gedrag, moraliteit en vermogenstoestand van personen

 • het verzamelen van bewijsmateriaal voor het vaststellen van feiten die aanleiding geven of kunnen geven tot conflicten tussen personen, of die aangewend kunnen worden voor het beëindigen van die conflicten

 • het opsporen van bedrijfsspionage

 • elke andere activiteit bepaald bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit


Naast deze hoofdactiviteiten zal Am-Investigations. Opstellen van facturen
Opmaken van statistische gegevens voor de rapportering van gepresteerde diensten.


 

3. Welke persoonsgegevens verwerkt Am-Investigations en waarom?

      1. De persoonsgegevens die u met ons deelt

Am-Investigations registreert rechtstreeks contactgegeven van de klanten die contact opnemen waaronder telefoonnummer, gsm-nummer, en e-mailadres. We doen dit in het kader van een betere dienstverlening en om de procedure voor u zo kostenefficiënt mogelijk te organiseren.

      2. De persoonsgegevens die onze systemen verzamelen.

         Am-Investigations registreert alle financiële gegevens (rekeningnummer, rekeningeigenaar, bedrag..)

         wanneer u een betaling uitvoert aan onze    organisatie.
 

               3. De persoonsgegevens die wij verkrijgen van derden.

                        Am-Investigations ontvangt van de opdrachtgever alle gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken van detective. (Wet tot regeling van het                            beroep van privédetective 19 Juli 1991) Dit zijn voornamelijk identificatiegegevens (naam, adres, contactgegevens), alsook onderliggende gegevens die nodig                              zijn op  uw vragen te beatwoorden.
 

               4. De persoonsgegevens die wij verkrijgen van authentieke bronnen.

         Am-Investigations heeft als detectivekantoor toegang, en maakt gebruik van publiek toegankelijke bronnen.

 

 

        4. Welke persoonsgegevens geven we door, aan wie en waarom?

    1. Doorgifte aan de opdrachtgever

 

Am-Investigations is gebonden aan een informatieplicht tegenover zijn opdrachtgever, maar de organisatie hanteert strikt het                            proportionaliteitsbeginsel. Zo wordt enkel informatie teruggekoppeld betrekking tot de opdracht van de betrokkene.

   2. Doorgifte aan de advocaat/raadsman

Gegevens noodgedwongen gebonden aan de procedure zullen tevens worden doorgegeven aan de raadsman van de opdracht

gevende partij. De raadsman dient tijdens de zitting namelijk te beschikken over de nodige rapporten en bewijsstukken.

 

3. Doorgifte aan de overheidsdiensten.

Bij uitvoering van onze taken kunnen gegevens op vraag van de overheidsdiensten worden opgevraagd Deze meldingsplicht bestaat erin dat de privédetective inlichtingen moet verschaffen indien de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Justitie of de gerechtelijke overheden hierom verzoeken. De detective is verplicht hierop zonder verwijl te antwoorden wanneer het verzoek aan bepaalde voorwaarden voldoet. De overheid kan van deze bevoegdheid bovendien alleen gebruik maken in welbepaalde gevallen . Als algemeen principe kan worden gesteld dat de detective gehouden is tot een bijzondere geheimhoudingsplicht met betrekking tot gegevens die uit zijn opsporingen blijken. Op dit principiële verbod om inlichtingen en feiten aan derden door te spelen, bestaan echter enkele belangrijke uitzonderingen. In bepaalde gevallen zijn alle privédetective onderworpen aan een meldingsplicht. Daarnaast bestaat er een aparte meldingsplicht voor de Belgische detective-correspondent ten aanzien van tekortkomingen van de in het buitenland gevestigde detective die in ons land een fictieve vestigingsplaats heeft gekozen en ten aanzien van de personen die in opdracht van operatoren verkeersgegevens verwerken om eventuele fraude op te sporen We behandelen hier alleen de algemeen geldende meldingsplicht. Zij kan betrekking hebben op inlichtingen en op misdrijven.'

 

 

4. Doorgifte aan andere verwerkers

Voor deze partijen gelden strikte contractuele afspraken opgenomen in een verwerkingsovereenkomst en gelimiteerd tot een specifieke verwerking. Voorbeelden hiervan zijn advocaat/raadsman , gerechtsdeurwaarder, rechtbank...


 

5. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?


Am-Investigations mag uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor ze werden verzameld. De schriftelijke overeenkomst wordt gedurende vijf jaar door de privédetective bijgehouden (w1996-12-30/07, art 8,003)


 

6. Wat zijn uw privacy-rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

       U kan zich richten tot  privacy@am-investigations.eu om uw onderstaande rechten uit te oefenen.Bij de aanvraag vraagt Am-Investigations om           de identiteit van de aanvrager te bewijzen alvorens Am-Investigations de gevraagde gegevens overmaakt.

1. Uw recht van inzage

 

 

U heeft het recht om op ieder ogenblik van Am-Investigations te vernemen of uw persoonsgegevens al dan niet verwerkt worden, en zo ja om die gegevens in te kijken en bijkomende informatie te ontvangen over:
 

 • De verwerkingsdoeleinden

 • De betrokken categorieën van persoonsgegevens

 • De ontvangers of categorieën van ontvangers

 • Het bewaartermijn of de criteria ter bepaling van het termijn

 • Het bestaan van uw rechten

 • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

 • De bron van de gegevens

 • Het bestaan van de geautomatiseerde besluitvorming

2. Uw recht op verbetering van persoonsgegevens

U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten. Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoekt Am-Investigations hoe dan ook om elke wijziging te melden.

3.Uw recht op gegevens wissen (het ‘recht op vergetelheid’)

U heeft het recht om in de volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, je persoonsgegevens te laten verwijderen
 

 • Uw persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt

 • Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt

 • Uw trekt uw eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond voor de (verdere) verwerking

4. Uw recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperkingen van de verwerking aan uw persoonsgegevens te verkrijgen in dien bijvoorbeeld één van de volgende elementen van toepassing is:

 • U betwist de juistheid van die persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt beperkt gedurende de periode die Am-Investigations in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren

 • De verwerking van uw persoonsgegevens is onrechtmatig: in plaats van het wissen van uw gegevens, verzoekt u om beperking van het gebruik ervan

5. Uw recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te dragen. Dit kan enkel voor de persoonsgegevens die je zelf het verstrekt aan Am-Investigations, gebaseerd op toestemming of na overeenkomst. In alle andere gevallen kan u dus niet van dit recht genieten.

6.Uw recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om op grond van een bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien de verwerking kadert in het gerechtvaardigd belang van Am-Investigations of in kader van de algemeen belang. Am-Investigations zal de verwerking van deze persoonsgegevens staken, tenzij Am-Investigations dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan die van u of wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitvoeren of onderbouwen van een rechtsvordering.


 

7. Hoe kan je Am-Investigations contacteren

 

Voor meer informatie over het privacy beleid of voor klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met de data protection medewerker via  amiprivacy2022@gmail.com


 

8. Wie is de toezichthoudende autoriteit?

 

 De gegevensbescherming autoriteit is de GBA. U kunt hier ook terecht voor de escalatie van uw klachten.
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32(0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
www.Gegevensbeschermingsautoriteit.be


 

9. Aanpassingen van het privacy beleid

 Am-Investigations kan dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. Am-Investigations nodigt u dan ook uit steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website (privacy policy)

WebLogo Big LEEG.PNG

PRIVE DETECTIVE LIMBURG

 EERSTE ADVIES ALTIJD GRATIS !
Hasselt - Leuven - Antwerpen - Brussel - Gent - Brugge

Detective Hasselt (2).jpg

FOD Binnenlandse Zaken 14.1781.06

IBZ.png
bottom of page